Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet - Nyírő Gyula Kórház

National Institute of Psychiatry and Addictions

www.nygy-opai.hu

Általános közzétételi lista

Utolsó frissítés: 2020. november 04. szerda, 18:10

 

Közadatok

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat Frissítés Adatmódosítás dátuma Megőrzés Letöltés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  A változásokat követően azonnal 2020.01.07. Az előző állapot törlendő 1. http://www.nygy-opai.hu/elerhetoseg
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal  2018.02.12. Az előző állapot törlendő 1. http://www.nygy-opai.hu/images/pdf/kozzeteteli_lista/20180212/SZMSZ_organogram.pdf
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A változásokat követően azonnal  2020.10.28. Az előző állapot törlendő 1. http://www.nygy-opai.hu/altalanos-informaciok/igazgatosagok
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal 2020.01.07. Az előző állapot törlendő

1. http://www.nygy-opai.hu/elerhetoseg

2. http://www.nygy-opai.hu/kapcsolat/elerhetoseg#ugyfelszolgalat

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége  -  -  -  -
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai  -  -  -  -
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  -  -  -  -
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  -  -  -  -
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye  -  -  -  -
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  -  -  -  -
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal 2018.02.12.  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat Frissítés Adatmódosítás dátuma Megőrzés Letöltés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A változásokat követően azonnal 2020.01.15.  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1. Szervezeti és működési szabályzat

2. Adatvédelmi szabályzat

3. Adatbiztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  -  -  -  -
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  -  -   -  -
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlű  -  -  -  -
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A változásokat követően azonnal 2020.07.14.  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 1. Térítési díj szabályzat
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A változásokat követően azonnal 2020.07.14.  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1. Térítési díj szabályzat

2. Adatbázisok

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  -  -  -  -
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza  -  -  -  -
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  -  -  -  -
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  Folyamatosan 2020.01.23. Legalább 1évig archívumban tartásával 1. http://www.nygy-opai.hu/hirek/hirek
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Folyamatosan 2020.11.04.  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 1. http://www.nygy-opai.hu/allasajanlatok
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul 2018.02.12. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1. http://www.nygy-opai.hu/korhazismerteto/minosegugy

2. Külső ellenőrzés nyilvántartás

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Negyedévente 2018.01.01. Az előző állapot törlendő

1. Közzéteteli lista

2. Közzétételi egységek

3. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének szabályzata 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedévente 2018.02.12. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1. KSH beruházás stat. 2017 IV

2. ÁEEK-OSAP1477 éves adatszolgáltatás

3. KSH éves beruházási statisztika

4. http://www.oep.hu/

5. http://www.ksh.hu/
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Negyedévente 2018.02.12. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1. KSH beruházás stat. 2017 IV

2. ÁEEK-OSAP1477 éves adatszolgáltatás

3. KSH éves beruházási statisztika

4. http://www.oep.hu/

5. http://www.ksh.hu/

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  -   -  -  -
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  -   -  -  -
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  -   -  - Az Intézmény nem végez várólista vezetésére kötelező beavatkozásokat.
19 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével  -   -  -  -
20 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata   -   -  -  -
21 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen  -   -  -  -
22 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás  -   -  -  -
23 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése  -   -  -  -
24 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  -   -  -  -
25 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  -   -  -  -

III. Gazdálkodási adatok

  Adat Frissítés Adatmódosítás dátuma Megőrzés Letöltés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A változásokat követően azonnal 2018.01.01. A közzétételt követő 10 évig 1. http://www.nygy-opai.hu/korhazismerteto/uvegzseb-ismer
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente 2018.01.01.  A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Általános közzétételi jegyzék:
1. 2017. I. negyedév

2. 2017. II. negyedév

3. 2017. III. negyedév

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig  2018.01.01.  A közzétételt követő 5 évig Feltöltés alatt 
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig  2018.01.01.  A közzétételt követő 5 évig

1. 2017. évi 5 millió
feletti szerződések

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  -  -  -  -
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  -  -  -  -
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente 2018.12.20.  Legalább 1 évig
archívumban tartásával
1. http://www.nygy-opai.hu/altalanos-informaciok/palyazatok
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente 2018.01.01.  Legalább 1 évig
archívumban tartásával
1. http://www.nygy-opai.hu/korhazismerteto/uvegzseb-ismer
           

 

 


Általános közzétételi lista

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • Alaptevékenység, feladat és hatáskör
 • Országos illetőségű szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
 • A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai
 • Hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező szerv adatai, ügyintézéshez szükséges dokumentumok, formanyomtatványok
 • Közfeladatot ellátó szervnél nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatás
 • Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok: betegnyilvántartás, pénzügyi-, és számviteli adatok nyilvántartása
 • Közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai
 • Testületi szerv döntési rendje, működésének adatai
 • Közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések
 • Közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
 • Közfeladatot ellátó szervnél végzett vizsgálatok, ellenőrzések
 • Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 • A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztika
 • Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések
 • Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 • Közzétételi listák

Gazdálkodási adatok

 

Különös közzétételi lista

 

Közbeszerzési adatok

 

Kórházi adatok

KSH szám
15846035-8610-312-01 Adószám
15846035-2-42
Számlaszám
 MÁK 10023002-00362746-00000000 
ÁHT-I:
391395
180 eeszt logov

Alapítvány


Kérjük, ha módjában áll, támogassa adója 1%-ával intézményünket!
Köszönjük!

Könyvajánló

MEGJELENT!
borit2

Dr. Petke Zsolt
Tremkó Mariann

Felépülés a
függőségből - szerencsejáték
és szerhasználat

muveszek f170

Dr. Németh Attila

Művészek
és pszichopatológia

kenyszerbetegseg170

Dr. Harsányi András,
Dr. Csigó Katalin,
Dr. Demeter Gyula:

Kényszerbetegség
Elmélet, kutatás,
terápia

Publikációs lista

Nyírő-OPAI
publikációs lista
pdf-png
A Nyírő-OPAI publikációs dokumentum letöltéséhez kattintson IDE, vagy a képre!

Nyírlevél

nyirlevel banner180Hírek, interjúk, beszámolók

Pályázat

szech2020
 
ujszech terv png
 
cikk edihosp jpghu horizontal cef logo

Jelentés 2020

Pszichiátriai gondozói és osztályos
jelentések – 2020
xls-2 128

Gyermek gondozói jelentés
Pszichiátriai gondozói jelentés
Pszichiátriai osztályos jelentés

A 2020. évi jelentések XLS formában tölthetőek le a kiválasztott jelentés szövegére kattintva.